Läbi vaadatud ja heaks kiidetud Õppenõukogus nr 8 otsus nr.08-8.3                              
  Kinnitatud direktori Kk. nr 08.09.2017 nr 1-2/154                              
  Valga Jaanikese kool  
  Prioriteet  
                                 
  igale   õpilasel on arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.    
                             
                           
                             
                           
                           
  Eesmärgid:                          
  1.   Õpetamisel ja õppimisel kasutatakse otstarbekalt ja tulemuslikult kaasaegset digitehnoloogiat.                               
  2. Õpetaja kõrval hakkavad õpilased osalema hindamisprotsessis.                              
  3. Lapsevanemad on kaasatud kooli töösse.                              
  2017/2018 õ/a Valga Jaanikese kool Prioriteedid  
  Läbivad teemad:     1) Tehnoloogia ja innovatsioon  2) Kultuuriline identiteet. 3) Elukestev õpe ja karjääri planeerimine                    
                     
                       
                                 
                                 
     
                                 
    sept okt nov dets jaan veebr märts aprill mai juuni juuli aug vastutaja Kaasatud osapooled Tulemus
  I ÕPPE- JA   KASVATUSPROTSESS  
   
  Ülesanne: Muutunud õpikäsitus õppetöösse                                       Käitumise ja hoolsuse hindamine õpilasega koos kujundava hindamise põhimõtest lähtuvalt.                            
  1.Arvuti- ja muusikaõpetuse ainekavade uuendamine x                       õppealajuhataja   Õppekava on täiendatud
   
   
  2. Klassijuhatajatöö korraldamine õppekava läbivate teemade alusel x x x x x x x x x       õppealajuhataja,   Töö toimub õppeaasta läbivate teemade alusel.
  klassijuhatajad
  3. Õppekava üldosa täiendamine (digipädevuste kujundamine, valikainete ja rütmika hindamine) x                       õppealajuhataja,   Käitumist ja hoolsust hinnatakse mudeli alusel
  õpetajad
  4.Tradistiooniliste ürituste korraldamine eraldi plaani alusel  x x x x x x x x x       õppealajuhataja, Huvijuht Töö toimub ürituste plaani alusele alusel.
  klassijuhatajad,
  5. Lastekaitse Liidu programmi "Kiusamisest vabaks!" rakendamine nooremas kooliastmes x x x x x x x x         õppealajuhataja,   Programm on rakendatud
  Klassijuhatajad,
  kasvatajad
  6.PCS pildipanga täiendamise jätkamine. x x x x x x x x x           Pildipank sisaldab vajaminevaid pilt
  Õppealajuhataja Logopeedid,
    klassiõpetajad
  7. Ainetevaheliste ja klassidevaheliste projektide elluviimine lähtuvalt õppekava läbivatest teemadest x x x x x x x x x       Õppealajuhataja,   Projektid on läbi viidud
  töörühmade juhid, pedagoogid
  8.Arenguvestluste läbiviimine õpilaste ja vanematega         x x x x x       õppealajuhataja, Klassijuhatajad, kasvatajad Aenguvestlused on läbi viidud kõigi õpilastega
  9.Metoodilise ühenduse tegevus x x x x x x x x x       õppealajuhataja , direktor Met. Ühenduse esimees, õpetajad Metoodilise ühenduse tegevus toimus plaani alusel
  kooli õppeaasta   eesmärkidest lähtuva tööplaani alusel
  10.Õpilaste arengu jälgimine ning selle kajastamine arenguloos.  x x x x x x x x x       direktor, õppealajuhataja   IAJK on täidetud korrektselt ja lapse arengust lähtudes.
   
  Ped.personal
  11. Käitumise tugikavade koostamine ja ellurakendamine vastavalt vajadusele. x x x x x x x x x       õppealajuhataja   Käitumise tugikavad on rakendatud vastavalt vajadusele
   
  Sotspedagoog, kl. juh.
  12.IÕK-de koostamine x   x   x   x           õppealajuhataja hooldusklassi, toimetulekuklassi õpetaja, aineõpetajad TT. Hooldusklassi ja vajadusel LÕK-klasside õpilased õpivad IÕK-de alusel.
  13.Õpiekskursioonide korraldamine õppetöö osana x x x x x x x x x       õppealajuhataja Aineõpetajad, klassijuhatajad Õpieksursioonid ja -käigud on läbi viidud.
  14.Igapäevane puudumiste kontroll x x x x x x x x x       sotspedagoog klassijuhatajad Põhjuseta puudujatega tegeldakse ning vajadusel EHIS-esse kantud.
  15. Liikluskasvatuse alase töö korraldamine x x x x x x x x x       õppealajuhataja Huvijuht, klassijuhatajad  
  16. Projektide kirjutamine KIK, HMN x x x x x x x x x       Direktor, õppealajuhataja huvijuht  
  17. Traditsiooniliste ürituste korraldamine x x x x x x x x x       huvijuht Kasvatajad, klassijuhatajad Töö toimub plaani alusel
  18. Huviringide töölerakendamine x                       direktor   Töötab 7 ringi
  huvijuht
  19.Õpilasesinduse kaasamine kooli igapäevaelu korraldamisel ja kooli arendustegevuses x x x x x x x           õppealajuhataja   Õpilasesindus osaleb kooli töö korraldamisel
   
  Huvijuht
  20. Õpilastele tugimeetmete rakendamine. x x x x x x x x x       Õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog Tugimeetmed on vajadusel rakendatud.
  21.Õpilaste kaasamine oma käitumise hindamisse x x x x x x x x x       õppealajuhataja õpetajad Õpilased oskavad oma käitumist hinnata
  22. Eesti Vabariik 100: kingitus Eesti vabariigile- tantsufestivali korraldamine, Ürituste sari "Minu kodu on Eesti" x x x x x x x x x       direktor kooli personal On
  23. Robootikaringi töölerakendamine x x                     direktor huvijuht töötab robootikaring
     
  II KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA  
  Ülesanne                              
  Lastevanemate teavitamine töötukassa teenustest.                              
  2.Vanemate suurem kaasamine kooli tegevusse                              
     
  1. Rahuloluküsitluste läbiviimine lastevanematele               x x       direktor klassijuhatajad Rahuloluküsitlused on läbi viidud
  2. Lastevanemate koosolek teemal: 2. Lastevanemate koosolek: I osa SKA teenused II osa Töötukassa teenused erivajadustega inimestele II osa Töövõimehindamine IV Karjäärinõustaja grupinõustamine   x                     direktor klassijuhatajad Lastevanemate koosolek on läbi viidud
  3. Arenguvestluste läbiviimine õpilaste ja vanematega         x x x x x       direktor klassijuhatajad Arenguvestlused on läbi viidud
  4. infovahetus omavalitsuste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega x x x x x x x x x       direktor sotspedagoog Sotsiaaltöötajad on informeeritud õpilaste käekäigust.
  5. Koostöö Rajaleidja keskusega x x x x x x x x x       õppealajuhataja karjääriõpetuse õpetaja, logopeed, eripedagoog Õpilased on toetatud vajadusel Rajaleidja spetsialistide poolt, karjäärinõustajad on külastanud kooli
  6.Hoolekogu koosolekud vastavalt tööplaanile   x     x   x   x       hoolekogu esimees direktor Hoolekogu koosolekud on toimunud.
  7. Koostöö Kutseõppekeskusega:           x x x x       direktor   Õpilased on informeeritud VKÕK õppimisvõimalustest
  9.kl lõpetajate ettevalmistamine edasiõppimiseks. klassijuhatajad
  8. Direktori vastuvõtt lastevanematele vabariigi aastapäeva auks.             x         x Direktor   Lastevanemad osalevad vabariigi aastapäeva tähistamisel.
  Ped.pesonal
  9. Lastevanemate kaasamine käitumise hindamisse x x       x x x x       direktor   lapsevanmead on kursis laste käitumisega
  Õppealajuhataja
  10.Ülekoolilise perepäeva korraldamine                 x       direktor huvijuht Lapsevanemad on rohkem kursis kooli eluga
     
     
                                 
  III PERSONALIJUHTIMINE  
                                 
  Ülesanne: õpetajad on valmis keelekümbluse põhimõtete rakendamiseks                              
  organisatsiooni arendamine                              
  1.Töötajate koosseisu kinnitamine x                       direktor   Töötajat koosseis on optimaalne ning kinnitatud.
  Õppealajuhataja, met.ühendus
  2. Uute töötajate otsingud vajadusel.             x         x direktor   Kool pedagoogid vastavad kvalifikatsiooni nõuetele.
  sotsiaalpedagoog
  3. Sisekoolitused: Koolitus keelekümbluse põhimõtete rakendamiseks ja üldpädevuste kujundamiseks.         x         x x x direktor õppealajuhataja Töötajad on kursis täiendkoolitustel osalenute kogemustega
  4. Töölepingute täiendamine lisadega   x     x               direktor õppealajuhataja Töölepingud on korrektsed
   
  5. Arenguvestluste läbiviimine personaliga             x x x       direktor kooli personal Personal on teinud eneseanalüüsi ja planeerinud järgneva õppeaasta ülesanded
   
  6. Aasta õpetaja, töötaja valimine             x x x       direktor kooli personal  
                                 
  IV RESSURSSIDE JUHTIMINE                              
  Ülesanne                              
                                 
  Kooli digitaristu kaasajastamine                              
  1.Koolikeskkonnale esitatud nõuete järgimine x     x     x           majandusjuhataja   Koolikkeskond vastab nõuetele
  Ped.personal
  2. Üks-ühele õppe korraldamine x x                     majandusjuhataja   Rajaleidja otsused on täidetud nõuetekohaselt
  direktor
  3. Eelarveaasta seire, kokkuvõtete koostamine ja uue eelarveaasta kavandamine.               x x       majandusjuhataja   Eelarve on kontrolli all ning koostatud uue aasta eelarve projekt
   
  direktor
  4. IAJk viimine digitaalseks x x x x                 direktor   Õpilaste IAJK on digitaalsed
  IT spetsialist
                                 
  V EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE                              
  Ülesanne:                              
  Muutunud õpikäsituse juurutamine                              
  Eesti Vabariik 100                              
                                 
  1.Arengukava täitmise jälgimine           x             direktor töörühm Arengugakava on kinnitatud pidaja poolt
  2. Üldtööplaani koostamine, täitmise analüüs. x                 x   x direktor, õppealajuhataja Ped.personal Töö toimub üldtööplaani alusel
  3. Huvitegevuse plaani koostamine x x                     huvijuht   töö toimub huvitegevuse tööplaani alusel
  4.Sisekontroll: Õpilaste enesehindamine, kaasamine eesmärkide seadmisele. Digitehnoloogia kasutamine x x x x x x x x x       direktor   Igal lapsel on eakohane ja turvaline keskkond
  õppealajuhataja
  5.Õppenõukogu koosolek „ Õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine“ x                       direktor   Üldtööplaan on kinnitatud
  Kooli töötajad
  6. Õppenõukogu "Õppekava muudatuste rakendamise analüüs.“                   x     direktor, õppealajuhataja   Õppekavas on sätestatud käitumise ja hoolsuse hindamise muudatus
  Ped.personal, med. ühendus
  7. Üleriiklik lauluvõistluse ettevalmistamine ja korraldamine                   x     direktor, töörühm   Rahuloluküsitluste tulemuste alusel on tehtud kokkuvõtted ning planeeritud parendustegevused
   
  Ped.personal
  8. Õppenõukogu " Sieskontrolli tulemustest "Õpilaste osalemine hindamises ja eesmärkide seadmises ja digitehnoloogia kasutamine".                 x       direktor   Töötajaskond on informeeritud sisekontrolli tulemustest ning parendustegevused on planeeritud.
  Ped.personal
  9. Õppenõukogu: Õpilase IAJK vormi muutmise kinnitamine"   x                         Kokkuvõte kujundavast hindamise st, parendustegevuste väljatöötamine
  10.Igakuised infonõupidamised pedagoogidele x x x x x x x x x     x direktor   Töötajaskond on informeeritud järgneva kuu üritustest.
  õppealajuhataja
  11.Õpilaste huviringides ja huvikoolides osalemise üle arvestuse pidamine x x x x x x x x x       direktor, huvijuht   Koolil on ülevaade õpilaste osalusest ringides
   
  Ped.personal
  12. Kooli positiivse kuvandi kujundamine maakonnas (PR –töö) x x x x x x x x x     x huvijuht, direktor   Kohalikus ajalehes on ilmunud artikid kooli tegevuse   kohta.
  Kogu kollektiiv
  13. Aasta kokkuvõtete tegemine                       x direktor. Õppealajuhataja   On läbi viidud analüüs kooli tegevuse kohta.