ÕPILASE ARENGUVESTLUSE LÄBIVIIMISE KORD
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
1.Valga Jaanikese Kooli õpilase arenguvestluse läbiviimise  kord kehtestatakse  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 37 lõike 3 alusel.
2. Käesoleva korraga sätestatakse õpilase arenguvestluse  mõiste, eesmärgid, arenguvestluse korraldus ja vastutus.
§1. Arenguvestluse mõiste
1. Arenguvestlus on õpilase, lapsevanema ja klassijuhataja vaheline arvamuste vahetus, mis viib üksteise parema mõistmiseni ja suurendab õpilase õpitahet.
2. Arenguvestlus on vähemalt kord aastas toimuv ja klassijuhataja poolt hästi ettevalmistatud vestlus, kus
§ antakse hinnang õppekavas sätestatud pädevustele õpilase eneseanalüüsi kaudu ning õpetaja analüüsi kaudu;
§ arutatakse õppekavas sätestatud õpilase pädevuste omandamise võimalusi;
§ aidatakse kaasa õpilase enesehinnangu paranemisele;
§ arutatakse õpilase tulevikuplaane;
§ lepitakse kokku eeloleva perioodi eesmärkides ja tegevustes;

§ 2. Arenguvestluse eesmärk
Arenguvestluse  üldeesmärgiks on analüüsida ja hinnata õppekavas sätestatud pädevuste  ning õpitulemuste ja lapsevanema poolsete ootuste seotust lapse tegeliku võimetekohase arenguga, kooli ja kodu koostöö edendamine.
Arenguvestluse lähieesmärgid/alaeesmärgid  on:
• saada tagasisidet lapsevanematelt, õpilaselt ja õpetajatelt õpilase arengu toetamiseks ja jälgimiseks
• ennetada probleeme, mis võivad tekkida lapse arengus,
• juhendada/nõustada õpilast ja lapsevanemat õppimise, õpetamise ja kasvatamise valdkonnas,
• suunata õpilast analüüsima, hindama ja kavandama oma tegevusi,
• õpetada õpilast vastutama ja jälgima oma tegevusi lähtuvalt kokkulepitud eesmärkidest,
• nõustada ja õpetada tegema valikuid edasisel haridusteel,

§ 3.  Vastastikune usaldus
Arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu ilma täiendava vestlusel osalejate kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele isikutele.
Arenguvestlusel teatavaks saanud kriminaalse sisuga informatsioon tuleb edastada vastavalt seaduses sätestatud korrale
Arenguvestlus ei mõjuta õpilase hindeid.

2. Peatükk
ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISE KORRALDUS
Arenguvestluse eesmärgid
1. Arenguvestluse konkreetsemateks eesmärkideks on:
§ suhete loomine õpilaste ja lapsevanematega ärakuulamise ja mõistmise kaudu;
§ õppimis- ja käitumisraskuste ennetamine;
§ õpilase püüdluste ja arengu toetamine õpilaste ja lapsevanemate juhendamise kaudu;
§ koolipoolsete positiivsete ootuste väljendamine õpilasele;
§ tagasiside saamine õpilastelt ja lapsevanematelt;
§ Arenguvestluse käigus arutatakse, kuivõrd saab õpetaja õpilase püstitatud eesmärkide saavutamisel kaasa aidata.
§ Arenguvestluse ajaks on nii õpilane kui õpetaja läbi mõelnud, mida soovitakse arutada seoses õpilase isikliku arenguga.
§ Arenguvestlus peab viima üksteise paremale mõistmisele, suurendama õpilase õpitahet ning õpimotivatsiooni
§ 
§ 1. Arenguvestluse osapooled
1.   Arenguvestluses osalevad:
õpilane – klassijuhataja – õpilase seaduslik esindaja.
Vajadusel kaasatakse arenguvestlusesse   kooli teisi töötajaid, tugispetsialiste või õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse esindajaid.
Juhul, kui kool ei ole saanud lapsevanemaga kontakti või vanem ei ole teistkordselt ilmunud arenguvestlusele kokkulepitud ajal, viiakse arenguvestlus läbi klassijuhataja ja lapse vahel ning õpilaskodus elava õpilase puhul osaleb vestlusel õpilaskodu rühma kasvataja. Probleemide puhul teavitatakse lapse elukohajärgset omavalitsust, kes peaks  korraldama vajaduse korral lapse õiguste kaitse.

§ 2 Arenguvestluse läbiviimise aeg
1.   Arenguvestlust viiakse läbi vähemalt üks kord õppeaasta jooksul teisel poolaastal ja arenguperioodiks on üks aasta.
2.   Arenguvestluse läbiviimise kuupäeva lepib õpilase ja õpilase seadusliku esindajaga kokku klassijuhataja.
§ 3. Arenguvestluse ettevalmistamine
1. Kokkulepitud kuupäevaga arenguvestluse toimumise teatise  saadab klassijuhataja õpilase seaduslikule esindajale kinnitamiseks. Õpilase seaduslik esindaja saadab allkirjastatud teatise klassijuhatajale tagasi.
Klassijuhataja säilitab õpilase seadusliku esindaja kinnitatud teatist kogu õpilase arenguvestluste perioodi õpilase toimikus.
Õpetaja, õpilane ja lapsevanem peavad olema arenguvestluseks ette valmistunud.
1. Klassijuhataja võib kasutada käesoleva korra lisas 1 toodud vorme või koostab need ise.
2. Õpetaja koostab omapoolse kava probleemsete valdkondade korrigeerimiseks ja püüab ennetada vestluse käigus tekkivaid probleeme.
3. Klassijuhataja poolt õppetööd puudutava informatsiooni kogumine aineõpetajatelt ja selle analüüs
4. Arenguvestlus toimub kava põhjal, mis on koostatud lähtuvalt õppe-kasvatuslikest eesmärkidest.
5. Arenguvestlust juhib klassijuhataja.

§4. Arenguvestluse soovituslik kava
Õpilase püüdluste tunnustamine, positiivse väljatoomine
Puudujääkide ja arenguruumi väljaselgitamine
Võimaluste ja probleemide väljaselgitamine
Järgneva perioodi eesmärkide püstitamine
Tegevuskava koostamine’
Kokkulepete saavutamine ja fikseerimine arenguvestluse kokkuvõttes

§5. Arenguvestlus kui vastastikune kokkulepe
1.   Klassijuhataja, õpilase ja lapsevanema vahelise vastastikuse kokkuleppe sõlmimine toimub arengueesmärkide püstitamise ja nende saavutamise teede sõnastamise kaudu, mis fikseeritakse vestluse kokkuvõttes
2.   Arengueesmärgid on selgelt defineeritud ja reaalsed.
4.   Õpilase arengueesmärgid tulenevad lapsevanema või klassijuhataja poolsest õpilase analüüsist.
5.   Eesmärkide saavutamine on jälgitav ja mõõdetav
§6. Õpilaste liikumine ja/või klassijuhataja vahetumine
1.   Kui õpilane saabub õppeaasta keskel teisest koolist, siis toimub arenguvestlus õpilasega kahe kuu jooksul alates õpilase saabumise ajast.
2.   Klassijuhataja vahetumisel alustab uus klassijuhataja kõikide õpilastega arenguvestluse läbiviimist esimesel võimalusel alates ametisse astumise ajast.
3.   Õpilase lahkumisel koolist kehtivad edasi kõik arenguvestlust puudutavad konfidentsiaalsuse nõuded.
Arenguvestluse kokkuvõte
1. Arenguvestluse kohta koostatakse kokkuvõte
2. Arenguvestluse kokkuvõte kinnitatakse õpilase, klassijuhataja, õpilase seadusliku esindaja allkirjaga. Klassijuhataja annab Arenguvestluse kokkuvõtte  koopia õpilasele või tema seaduslikule esindajale.
3. Klassijuhataja säilitab Arenguvestluste kokkuvõte õpilase toimikus   kogu õpilase koolis käimise  perioodi.

 

 

 

 

Lisa1
ETTEVLMISTUSLEHT LAPSEVANEMATELE
:
Käesolev ettevalmistusleht aitab Teie lapse arengu vestluseks paremini ette valmistada ja on
mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Siia võite teha oma märkmeid, mida ei pea kellelegi
näitama.
Valikküsimused Teie lapse arenguvestlusel:

1. Mille üle te oma lapse juures kõige rohkem uhkust tunnete?

2. Millise meeleoluga tuleb teie laps hommikul kooli?


3. Millega tegeleb teie laps väljaspool kooli?

4. Kui kaua valmistub teie laps järgmiseks koolipäevaks?


5. Mida soovite, et teie laps saavutaks?

6. Kuidas te aitate oma lapsel koolimuredega toime tulla?


7. Millised on teie ja teie lapse ootused kooli suhtes?

8. Mida teie teete oma lapse arendamiseks?


9. Kuidas kool ja õpetaja saavad aidata Teie lapsel olla edukam?

10. Mida õpetaja saaks teha teistmoodi, et saavutada oma töös paremaid
tulemusi?

 

 


ARENGUVESTLUSE KOKKUVÕTE

Perekonnanimi Eesnimi
Vestlus toimus/kuupäev
Vestlusel osalesid:


Hinnang saavutatule:

 

 

 

Mida oleks vaja arendada/muuta:

 

 

 

Ettepanekud ja tegevus edaspidiseks:

 

 


Lapsevanema arvamus arenguvestluse ja selles püstitatud eesmärkide ja tegevuse kohta:

 

 

Õpetaja allkiri:
Õpilase allkiri
Lapsevanema allkiri: