Valga Jaanikese Kooli Õpilasesinduse põhimäärus

 ÜLDSÄTTED

1.    Valga Jaanikese Kooli Õpilasesindus (edaspidi JKÕE) on selle kooli õpilaste moodustatud koolisisene organisatsioon.
2.    JKÕE juhindub oma tegevuses kooli põhikirjast, käesolevast määrusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
3.    JKÕE ei ole juriidiline isik. JKÕE – el on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli rekvisiite, ruume ja vahendeid.
4.    JKÕE on moodustatud üheks aastaks.

 MOODUSTAMISE KORD

JKÕE kuulub 5. – 9. Klassi õpilaste esindus (igast klassist 1 õpilane).
President ja asepresident valitakse esimesel koosolekul.
JKÕE liikme mitterahuldava käitumise korral lõpevad tema volitused.
JKÕE töösse võib probleemide arutamiseks kaasata vastava ala eksperte.
JKÕE tööst võtab osa huvijuht, kes ka koordineerib JKÕE tööd.

 EESMÄRGID

JKÕE eesmärgid on:
•    kaitsta õpilaste õigusi
•    esindada Jaanikese Kooli õpilastasandil väljaspool kooli
•    vahendada iga klassi esindajate kaudu vastavale klassile informatsiooni oma tööst
•    vahendada kooli direktsioonile informatsiooni oma tööst
•    hoida kooli mainet

 ÕIGUSED

JKÕE on õigus:
•    osaleda koolisiseste ürituste planeerimisel
•    teha ettepanekuid õpilaste kaasamiseks koolisisestes tegevustes.
•    saada oma tööks direktsioonilt vajalikku informatsiooni.
•    Vajadusel osaleda õppenõukogu töös

KOHUSTUSED

JKÕE on kohustus:
•    olla eeskujuks teistele õpilastele õppimises, käitumises ning ühiskondlikus aktiivsuses
•    mitte sekkuda vahetult õppeprotsessi ega ignoreerida sõlmitud kokkuleppeid
•    informeerida õpilasi oma tegevusest

JUHTIMINE

JKÕE tööd koordineerib huvijuht.
Koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus
Otsused võetakse vastu lihthääletuse enamusega.